NOMP
glt-allium
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-arctichash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-astralhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2b
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-c11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-cryptoandcoffee
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-dedal
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-deserthash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-globalhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-groestl
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hex
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hmq1725
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-honeycomb
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-jeonghash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-keccak
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2re
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2rev3
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2z
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-neoscrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-nist5
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-padihash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-pawelhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi1612
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-quark
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 10 0 100% 157.42 MH
glt-qubit
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 10 0 100% 143.17 MH
GJqvUYRHsPgi3xuQfMeKUFR6oKEUNkkap2 3638 167 95.6% 52.09 GH
glt-rickhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-scrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-sha256d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skein
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skunkhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-timetravel10
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-tribus
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GgcQYkuPLyxfdiEqZ8DkYfrdzJr4enYYsu 109 0 100% 1.56 GH
glt-x12
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x13
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GdNLqAjWEczBx5Ek5drGJSEVmUGcxhi87n 8 0 100% 114.53 MH
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 11 0 100% 157.48 MH
glt-x14
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 12 0 100% 173.22 MH
GKY5cNHQZSiqQXSQ5by9pbXTVaRDqnFstS 19 0 100% 278.93 MH
glt-x15
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GdNLqAjWEczBx5Ek5drGJSEVmUGcxhi87n 21 0 100% 300.65 MH
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 6 0 100% 85.90 MH
glt-x16r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16rt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x17
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x21s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x22i
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x25x
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-xevan
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr16v2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GJCUaEHRXChGTgYyTRCFasMUuBNn2AJR7v 0 0 100% 0.03 KH
glt-yescryptr24
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 0 0 100% 0.09 KH
glt-yescryptr32
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 0 0 100% 0.14 KH
glt-yescryptr8
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 1 0 100% 0.30 KH
glt-yespower
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate