NOMP
glt-allium
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-arctichash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-astralhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2b
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GZUPTscyfAEftn4QVyStLkaDBPX8VXDgs9 35 0 100% 510.53 MH
glt-blake2s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-c11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-cryptoandcoffee
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-dedal
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-deserthash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-globalhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-groestl
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hex
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GZUPTscyfAEftn4QVyStLkaDBPX8VXDgs9 188 0 100% 10.55 MH
glt-hmq1725
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-honeycomb
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-jeonghash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-keccak
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2re
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2rev3
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2z
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-neoscrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-nist5
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-padihash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-pawelhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi1612
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-quark
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-qubit
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-rickhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-scrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-sha256d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skein
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skunkhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-timetravel10
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-tribus
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTPQf9NphRsVS7Wa79Rdj9bBGXVE8EtAtr 1024 0 100% 14.66 GH
glt-x12
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x13
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x14
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x15
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x17
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x21s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x22i
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x25x
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-xevan
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr16v2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr24
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr32
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GYCT4m23ca2uEb8Voj9XyuuDr3sd5KNJXU 0 0 100% 0.06 KH
glt-yescryptr8
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yespower
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate