NOMP
glt-allium
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-arctichash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-argon2d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-argon2i
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-astralhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2b
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-blake2s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-c11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-cpu23r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-cryptoandcoffee
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-dedal
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-deserthash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-globalhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-groestl
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hex
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-hmq1725
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-honeycomb
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-jeonghash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 48 0 100% 2.68 MH
glt-keccak
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2re
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2rev3
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-lyra2z
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-neoscrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-nist5
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-padihash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 16 0 100% 894.78 KH
glt-pawelhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi1612
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-phi2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GVBNqogb3hQNhj6hkvokydGgc73y3LNBuQ 91 0 100% 5.13 MH
glt-quark
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-qubit
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-rickhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-scrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-sha256d
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skein
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-skunkhash
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-timetravel10
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-tribus
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x11
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 8 0 100% 128.57 MH
glt-x12
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x13
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GdNLqAjWEczBx5Ek5drGJSEVmUGcxhi87n 13 0 100% 186.12 MH
glt-x14
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 12 0 100% 178.15 MH
GRC4JY4nuzh3qkVVucUANK9ZkT5GnJPBTo 28 0 100% 405.67 MH
glt-x15
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GRC4JY4nuzh3qkVVucUANK9ZkT5GnJPBTo 30 0 100% 429.50 MH
GfVpEZUyKaT2i3wqccGb1Ha7wm9T3g1Qi3 6 0 100% 85.90 MH
glt-x16r
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16rt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x16s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x17
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x21s
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x22i
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-x25x
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 0 0 100% 437.28 KH
glt-xevan
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescrypt
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr16v2
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
glt-yescryptr24
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GVsHBMaUFWTKwP8wDe92MHE4G6YaRbBFuk 0 0 100% 0.04 KH
GRC4JY4nuzh3qkVVucUANK9ZkT5GnJPBTo 0 0 100% 0.18 KH
glt-yescryptr32
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GJCUaEHRXChGTgYyTRCFasMUuBNn2AJR7v 1 0 100% 0.26 KH
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 0 0 100% 0.08 KH
glt-yescryptr8
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GeiBAUDKkunHscrYbfKKVN36iSETGiH7Ay 0 0 100% 0.12 KH
GTmvdyZaXrvRNyEEeznVMByEZALscFqjRU 0 0 100% 0.14 KH
GdNLqAjWEczBx5Ek5drGJSEVmUGcxhi87n 1 0 100% 0.23 KH
glt-yespower
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
Ge2EM88VSKzewVpmuWjK7J2JEjNKbxKgbS 6 0 100% 1.48 KH
GUo9SeTVZp5ukmHJrw83hPLmNMoYMC7mfb 4 0 100% 0.94 KH
GYnpusnKyRAB42pDqcfFb5w2vWUfiLVnwt 0 0 100% 0.01 KH
GgYdTDbLpuDTV4rQLxxfesjrxYNRe8o37P 4 0 100% 0.95 KH